Bắt đầu một khóa học trực tuyến

SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC SINH VIÊN TẠI NHẬT BẢN PHẢI VƯỢT QUA ÍT NHẤT 150 GIỜ HỌC TIẾNG NHẬT HOẶC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT Ở TRÌNH ĐỘ JLPT N5 ĐỂ NỘP ĐƠN.

Thông tin mới